Dari – Dari – دری

 

Rätt att välja یک خط تیلفونی پشتیبانی برای شما است که با قوانین و الزاماتی برای حفاظت آبرو یا شرافت خانواده زندگی می کنید. ممکن است شما در معرض کنترل، تهدید یا خشونت قرار گرفته باشید.

وظیفه ما این است که به شما گوش دهیم، از شما حمایت کنیم و به شما معلومات دهیم که از کجا می توانید کمک دریافت کنید.

تماس رایگان است و نیازی نیست که به ما بگویید که شما که هستید.

هر روز از ساعت ۷ صبح تا ۹ شب باز است. با نمبر تیلفون ۷۰ ۷۰ ۵۷ ـــــ ۰۲۰ تماس بگیرید یا به این ویب سایت برویدrattattvalja.se

ما سویدنی صحبت می کنیم، اما در صورت نیاز می توانیم از مترجم استفاده کنیم.